Header Ads

Phân biệt some và any

Nhiều bạn không phân biệt được cách sử dụng giữa some và any nên thường lẫn lộn giữa hai từ này. Some và any đều được sử dụng khi người nói không thể hoặc không muốn nói rõ số lượng chính xác. Tuy nhiên ý nghĩa và cách sử dụng của chúng thì có sự khác biệt.

1. Some

 • Có nghĩa là một vài, một ít.
 • Thường được sử dụng trong câu khẳng định

Ví dụ:

 • I bought some flowers yesterday. (Tôi đã mua một ít hoa vào ngày hôm qua)
 • I have some money in my pocket. (Tôi có một ít tiền trong túi)

Lưu ý: 

Có thể sử dụng some trong câu hỏi trong trường đề nghị hoặc yêu cầu

 • Do you want some coffee ? ( Bạn có muốn uống ít cà phê?)
 • Could I have something to eat ? (Có thể cho tôi một vài thứ để ăn ?)

2. Any

 • Nghĩa là bất cứ, bất kỳ
 • Thường được sử dụng trong câu phủ định hoặc câu hỏi

Ví dụ:

 • I don't know anyone here. (Tôi không biết bất kỳ ai ở đây.)
 • Have you read any books recently ? ( Gần đây bạn có đọc quyển sách nào không?)

Lưu ý: 

Sử dụng any trong câu khẳng định khi nó mang hàm ý là không vấn đề gì ...
 • You can choose any books here. (Bạn có thể chọn bất kì quyển sách nào ở đây.)
 • You can ask me anytime. (Bạn có thể hỏi tôi bất cứ khi nào.)

  No comments

  Powered by Blogger.