Header Ads

Phân biệt between và among

  Between và among dịch ra tiếng việt đều có nghĩa là "giữa" nhưng cách sử dụng thì có sự khác nhau. Một sự nhầm lẫn của nhiều bạn học tiếng anh là between chỉ dùng cho một nhóm gồm 2 người hoặc vật còn among thì dùng cho ba người hoặc vật trở lên. Tuy nhiên thực tế không hẳn như vậy.

1. Between

  • Dùng để nói về những thứ là những thực thể riêng biệt, được phân tách rõ ràng
  • Dùng cho 2 thứ trở lên
  • Có thể dùng như giới từ hoặc trạng từ

Ví dụ:

  • I lived in Hochiminh city between 2010 and 2012. (Tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng giữa năm 2010 và 2012.)
  • I'm trying to choose between Yale, Harvard, and MIT. (Tôi đang cố gắng chọn giữa Yale, Harvard và MIT. )

2. Among

  • Dùng để nói về những thứ không được phân tách rõ ràng và được xem như là một nhóm.
  • Chỉ dùng cho 3 thứ trở lên.
  • Chỉ dùng như là giới từ

Ví dụ:

  • He's standing among his friends. (Anh ấy đang đứng giữa những người bạn của anh ấy.)
  • I 'm trying to choose these universitys. (Tôi đang cố chọn giữa những trường đại học này.)

No comments

Powered by Blogger.