Header Ads

Phân biệt a little, little, a few and few

Nhiều bạn học tiếng anh chắc hẳn rất bối rối trong việc sử dụng các lượng từ như a little, little, a few và few. Các lượng từ này đều có nghĩa là một ít, một vài nhưng lại mang những sắc thái ý nghĩa khác nhau. Sự khác nhau cơ bản là:

A little, little đi theo sau là danh từ không đếm được, còn a few, few đi theo sau là danh từ đếm được.
A little, a few mang hàm nghĩa là một ít, một vài nhưng có đủ, còn little, few thì mang hàm nghĩa là một ít, một vài nhưng không đủ.

1. A little

 • Theo sau là danh từ không đếm được.
 • Mang hàm nghĩa là một ít, một vài nhưng có đủ

Ví dụ:

 • I have a little money, enough to go by train. (Tôi có một ít tiền, đủ để đi bằng tàu lửa.)
 • I have a  little sugar, enough to make coffee. (Tôi có một ít đường, đủ để pha cà phê.)

2. Little

 • Theo sau là danh từ không đếm được
 • Mang hàm nghĩa là một ít, một vài nhưng không đủ.

Ví dụ:

 • I have little money. So I can't go out with you. (Tôi chỉ còn một ít tiền. Vì vậy tôi không thể ra ngoài với bạn.)
 • Don't ask him. He knows little information. (Đừng hỏi anh ta. Anh ta biết rất ít thông tin.)

3. A few

 • Theo sau là danh từ đếm được
 • Mang hàm nghĩa là một ít, một vài nhưng có đủ

Ví dụ:

 • I have a few useful documents. I can lend you them. (Tôi có một vài tài liệu hữu ích. Tôi có thể cho bạn mượn.)
 • I was so angry that I had a few arguments with her. (Tôi đã giận dữ đến mức tôi đã có một vài tranh cãi với cô ấy.)

4. Few

 • Theo sau là danh từ đếm từ
 • Mang hàm nghĩa là một ít, một vài nhưng không đủ

Ví dụ:

 • I have few friends here. So I want to make some new friends. (Tôi không có nhiều bạn ở đây. Vì vậy tôi muốn kết thêm vài người bạn mới.)
 • Few students went to class today. It made the teacher angry. (Chỉ có vài sinh viên đi học hôm nay. Điều đó làm giáo viên giận dữ.)

No comments

Powered by Blogger.