Header Ads

Phân biệt much, many, a lot of và lots of

Much, many, a lot of và lots of đều mang nghĩa là nhiều. Tuy nhiên cách sử dụng chúng có sự khác biệt. Sự khác biệt này cũng rất dễ nhận biết, chúng ta chỉ cần lưu ý vài điểm sau:

 • Many dùng cho danh từ đếm được số nhiều, much dùng cho danh từ không đếm được trong khi a lot of, lots of thì có thể dùng cho cả hai loại danh từ trên.
 • Many, much thường dùng cho câu hỏi và câu phủ định còn a lot of, lots of thì dùng cho cả câu khẳng định, câu hỏi, và câu phủ định.
 • Trong câu khẳng định, thỉnh thoảng chúng ta sử dụng many, much nhằm mang tính trang trọng, hình thức, còn a lot of, lots of thì mang tính không trang trọng, hình thức.

1. Many

 • Dùng cho danh từ đếm được số nhiều.
 • Thường dùng cho câu hỏi và câu phủ định
 • Sử dụng trong câu khẳng định với lối trang trọng, hình thức

Ví dụ:

 • How many books do you often read in a month. ( Bạn thường đọc bao nhiêu quyển sách trong một tháng.)
 • There aren't many animals in this forest. (Không có nhiều động vật trong khu rừng này.)

2. Much

 • Dùng cho danh từ không đếm được.
 • Thường dùng cho câu hỏi và câu phủ định
 • Sử dụng trong câu khẳng định với lối trang trọng, hình thức.

Ví dụ:

 • I don't much time now. (Tôi không có nhiều thời gian bây giờ.)
 • There is much concern about education in VietNam (Có nhiều mối quan tâm về giáo dục ở Việt Nam.)

3. A lot of/ lots of

 • Dùng cho cả danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
 • Dùng cho cả câu khẳng định, câu hỏi và câu phủ định
 • Mang tính không trang trọng, hình thức

Ví dụ:

 • There are a lot/ lots of books in her room. ( Có nhiều sách trong phòng cô ấy.)
 •  She spent a lot/ lots of time to go traveling around the world. (Cô ấy đã trải qua nhiều thời gian để đi du lịch khắp thế giới.)
Lưu ý: a lot of và lots of sử dụng gần như hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên lots of mang lối không trang trọng, hình thức hơn.

No comments

Powered by Blogger.