Header Ads

Phân biệt amount of, number of và quantity of

Ba cụm từ amount of, number of và quantity of đều được sử dụng chỉ số lượng trong tiếng anh. Sự khác biệt của chúng nằm ở từ loại danh từ đi kèm theo chúng. Và điều này không khó để nhận biết.

1. Amount of

Luôn đứng trước danh từ không đếm được.
Ví dụ:
  • He drinks a big amount of water every day. (Anh ấy uống một lượng nước lớn mỗi ngày.)
  • She gives me a huge amount of happiness. (Cô ấy cho tôi một niềm hạnh phúc lớn.)

2. Number of

Luôn đứng trước danh từ đếm được số nhiều
Ví dụ:
  • I made a number of friends via facebook. (Tôi đã kết được một vài người bạn thông qua facebook.)
  • The number of visitors who comes Vietnam is increasing.(Lượng khách du lịch tới Việt Nam đang tăng lên.)

3. Quantity of

Có thể đứng trước cả  danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều. (không đứng trước danh từ đếm được số ít)
Ví dụ:
  • The polices discovered a huge quantity of illegal drugs yesterday. (Cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn thuốc bất hợp pháp vào ngày hôm qua.)
  • I spent large quantities of time to resolve that problem. (Tôi đã mất lượng lớn thời gian để giải quyết vấn đề đó.)
Lưu ý: chúng ta không sử dụng numbers of, amounts of nhưng có thể sử dụng quantities of

No comments

Powered by Blogger.