Header Ads

Phân biệt convince và persuade

Trong tiếng anh, để thuyết phục ai đó chúng ta có thể sử dụng convince hoặc persuade. Hai từ này có thể được xem là đồng nghĩa với nhau, tuy nhiên người ta vẫn thường phân tách cách sử dụng trong những bối cảnh riêng biệt. Vậy sự phân tách này là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

1. Convince

Convince thường được sử dụng với nghĩa là thuyết phục ai đó tin vào một điều gì đó.

Ví dụ:

  • I'm trying to convince her that I told the truth. (Tôi đang cố gắng thuyết phục cô ấy rằng tôi đã nói sự thật.)
  • He can't convince me of god's existence. (Anh ấy không thể thuyết phục tôi tin vào sự tồn tại của chúa.)

2. Persuade

Persuade thường được sử dụng với nghĩa là thuyết phục ai đó làm một điều gì đó.

Ví dụ:

  1. He persuaded me to join in that club. ( Anh ấy đã thuyết phục tôi tham gia câu lạc bộ đó.)
  2. My father persuaded me to study english. (Cha tôi đã thuyết phục học tiếng anh.) 

No comments

Powered by Blogger.