Header Ads

Phân biệt farther và further

   Cùng mang nghĩa là "xa hơn" nhưng farther và further lại được sử dụng trong những bối cảnh khác nhau. Trong khi farther chỉ được dùng khi ta nói đến khoảng cách vật lý thì further có thể được dùng trong nhiều bối cảnh hơn.

1. Farther

Chỉ được dùng khi nói đến khoảng cách vật lý (tức là khoảng cách có thể đo đạc được), ví dụ như là khoảng cách giữa hai tòa nhà, khoảng cách giữa hai thành phố v.v...

Ví dụ:

  • Her house is farther north than mine 5 kilometers. (Nhà cô ấy thì xa hơn nhà tôi 5 km về hướng bắc.) 
  • To go to the museum, you have to go farther than 10 kilometers. (Để đến viện bảo tàng, bạn phải đi xa hơn 10 km.) 

2. Further

- Giống như farther, có thể được dùng khi nói đến khoảng cách vật lý

Ví dụ:

  • Many birds fly further south in the autumn. (Nhiều con chim bay xa hơn về phía nam vào mùa thu.) 
  • I feel tired. I can't walk further. (Tôi cảm thấy mệt. I không thể đi xa hơn nữa.) 
- Further còn được dùng để nói đến các khoảng cách trừu tượng như trình độ, tầm nhìn, tri thức v.v..

Ví dụ:

  • For further information please call me !( Để biết thông tin xa hơn vui lòng gọi cho tôi.) 
  • He has further vision than me much. (Cô ấy có tầm nhìn xa hơn tôi nhiều.) 
*Ghi chú: Những bối cảnh sử dụng further bao gồm cả những bối cảnh sử dụng farther nên trong trường hợp bạn cảm thấy bối rối không biết chọn giữa farther hay further thì để an toàn, bạn nên chọn further.

No comments

Powered by Blogger.