Header Ads

Phân biệt hear và listen

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa hear và listen. Tuy cả hai từ đều diễn tả hành động cảm nhận âm thanh bằng tai nhưng hear mang tính thụ động còn listen lại mang tính chủ động. Cụ thể như sau:

1. Hear

Hear là nghe một cách thụ động, nghĩa là ta không chủ ý và không mong đợi để nghe âm thanh đến. Âm thanh tình cờ đi vào tai và ta cảm nhận được nó.

Ví dụ:

  • I think I heard someone crying in the next room. (Tôi nghĩ tôi đã nghe ai đó khóc trong phòng bên cạnh.)
  • Did you hear what I said? (Bạn có nghe những gì tôi vừa nói không?)
Lưu ý: vì mang tính thụ động nên chúng ta ít dụng hear trong hình thức tiếp diễn. 

2. Listen 

Listen là nghe một cách chủ động, nghĩa là ta chủ ý sử dụng tai để nghe âm thanh đến.

Ví dụ:

  • I often listen to music while I am working. ( Tôi thường nghe nhạc trong khi tôi đang làm việc.)
  • Listen to the lesson carefully. (Hãy lắng nghe bài học một cách cẩn thận!)

No comments

Powered by Blogger.