Header Ads

Phân biệt historic và historical

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự khác nhau giữa historic và historical. Mặc dù đều là dạng tính từ của history nhưng historic diễn tả những sự việc mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử còn historical diễn tả những sự việc đã xảy ra trong lịch sử.

1. Historic

Diễn tả những sự việc mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử (mang tính lịch sử)

Ví dụ:

  • April 30, 1975 was the historic day of Vietnamese. (30/4/1975 là một ngày lịch sử của dân tộc Việt Nam).
  • The meeting between Donald Trump and Kim Jong Un was an historic event. (Cuộc gặp mặt giữa Donald Trump và Kim Jong Un là một sự kiện lịch sử.)

2. Historical

Diễn tả những sự việc đã xảy ra trong lịch sử (thuộc về lịch sử)

Ví dụ:

  • I went to visit Hochiminh historical museum yesterday. (Tôi đã đến thăm bảo tàng lịch sử Hồ Chí Minh ngày hôm qua.)
  • He has a historical test tomorrow. (Anh ấy có một bài kiểm tra sử vào ngày mai.)

No comments

Powered by Blogger.