Header Ads

Phân biệt lease, rent và hire

Mặc dù đều mang nghĩa tiếng việt là thuê nhưng 3 từ lease, rent và hire lại được sử dụng trong những ngữ cảnh khác nhau. Để sử dụng đúng những từ này, chúng ta sẽ dựa vào thời hạn, các điều khoản và mục đích của hành động thuê là gì.

1. Lease

Thuê dài hạn, thường là 6-12 tháng hoặc dài hơn, có hợp đồng rõ ràng và không thể thay đổi cho đến khi hết hợp đồng.

Ví dụ:

  • She wants to lease that apartment for 2 years. (Cô ấy muốn thuê căn hộ đó trong hai năm.)
  • The land was leased for 99 years. (Mảnh đất đã được thuê trong 99 năm.)

2. Rent

Thuê ngắn hạn, thường tính theo từng ngày, từng tuần hoặc từng tháng, có thể có hoặc không có hợp đồng

Ví dụ:

  • I rented this suit the conference tomorrow. (Tôi thuê bộ com lê này cho buổi hội thảo ngày mai.)
  • I need to rent a car for 2 days. (Tôi cần thuê một chiếc xe hơi trong 2 ngày.)

3. Hire

Thuê ai đó làm gì và trả công cho người đó

Ví dụ:

  • My boss just hired more 3 new workers. (Sếp tôi vừa thuê thêm 3 nhân công mới.)
  • His wife hired a private detective to follow him. (Vợ anh ấy đã thuê thám tử tư theo dõi anh ấy.)

No comments

Powered by Blogger.