Header Ads

Phân biệt forget + to-infinitive và forget + v-ing

Bạn có phân biệt được sự khác nhau giữa forget + to-infinitive và forget + v-ing không? Nếu không, từ giờ bạn sẽ không còn phải lo lắng nữa. Vì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ ngữ nghĩa của hai cấu trúc ngữ pháp trên. Thực ra, rất đơn giản!


1. Forget + to-infinitive


Quên làm một việc cần phải làm. (chưa làm vì quên làm)

Ví dụ:

  • Don't forget to buy some beer! (Đừng quên mua ít bia nhé.)
  • I forgot to do my homework. (Tôi đã quên làm bài tập về nhà.)


2. Forget + v-ing


Quên một việc mà mình đã làm. (làm rồi nhưng quên.)

Ví dụ:

  • I never forget meeting her for first time. (Tôi không bao giờ quên lần gặp cô ấy đầu tiên.)
  • I'll never forget being hit today. (Tôi không bao giờ quên việc bị đánh hôm nay.)

No comments

Powered by Blogger.