Header Ads

Phân biệt regret + to-infinitive và regret + v-ing

Nếu chúng ta muốn sử dụng một động từ đặt sau regret thì ta có thể chia động từ đó dưới dạng to-infinitive hoặc v-ing. Mỗi cách chia sẽ thể hiện một ngữ nghĩa khác nhau. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác nhau này nhé.

1. Regret + to-infinitive

Lấy làm tiếc để ... Thông thường đi kèm các động từ như tell, say, announce, inform ...

Ví dụ:

  • We regret to inform you that the restaurant is closed. (Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo với các bạn rằng nhà hàng đã đóng cửa.)
  • We regret to announce that the flight has been canceled. (Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo rằng chuyến bay đã bị hủy.)

2. Regret + v-ing

Hối hận đã làm việc đó

Ví dụ:

  • I regret buying this table. (Tôi hối hận vì đã mua cái bàn này.)
  • She regrets going out with him. (Cô ấy hối hận vì đã đi chơi với anh ta.)

No comments

Powered by Blogger.