Header Ads

Phân biệt remember + to-infinitive và remember + v-ing

Như chúng ta đã biết, động từ đi sau remember có thể được chia là to-infinitive hoặc v-ing. Giữa hai cách chia này có sự khác nhau về ngữ nghĩa. Vì vậy, chúng ta cần nắm rõ để tránh gây hiểu lầm cho người khác.

1. Remember + to-infinitive 

Nhớ làm điều gì đó (thường mang hàm ý nhắc nhở)

Ví dụ:

  • Remember to close the door when you go out ! (Khi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.)
  • Remember to do your homework! (Hãy nhớ làm bài tập về nhà.)

2. Remember + v-ing 

Nhớ đã làm gì đó

Ví dụ:

  • I remember talking to him before. (Tôi nhớ đã nói chuyện với anh ta trước đây.)
  • I remember sending the report last week. (Tôi nhớ đã gửi báo cáo tuần trước.)

No comments

Powered by Blogger.