Header Ads

Phân biệt stop + to-infinitive và stop + v-ing

Tùy theo ngữ cảnh, chúng ta sẽ chia động từ theo sau stop là to-infinitive hoặc v-ing. Nếu muốn diễn tả việc dừng lại một hành động để làm một hành động khác thì chúng ta sử dụng to-infinitive. Còn nếu muốn diễn tả việc chấm dứt một hành động đang làm thì chúng ta sử dụng v-ing. Hãy cùng xem xét các ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.

1. Stop + to-infinitive 

Dừng hành động đang làm để làm một hành động khác.

Ví dụ:

  • I stop to make a phone call. (Tôi dừng lại để gọi điện thoại.)
  • We stop to go to have dinner. (Chúng tôi dừng lại để đi ăn tối.)

2. Stop + v-ing 

Chấm dứt một hành động nào đó

Ví dụ:

  • She stopped working for that company one week ago. (Cô ấy đã thôi làm việc cho công ty đó cách đây một tuần.)
  • He stopped playing games in his working time . (Anh ấy đã bỏ chơi game trong giờ làm việc.)

No comments

Powered by Blogger.