Header Ads

Phân biệt so và such

So và such được sử dụng để làm mạnh thêm nghĩa của tính từ hoặc phó từ. Tuy nhiên, chúng lại được dùng trong những ngữ cảnh khác nhau.

1. So:

Đặt trước một tính từ đơn độc hoặc phó từ.
Ví dụ:
  • The food in that restaurant is so good. (Thức ăn ở nhà hàng đó rất ngon.)
  • He speaks english so well. (Anh ấy nói tiếng anh rất tốt.)

2. Such

Đặt trước một tính từ đi kèm với danh từ
Ví dụ:
  • He's such a bad boy. (Cậu ta là một thanh niên rất tệ.)
  • Is she such a famous singer? (Có phải cô ấy là một ca sĩ rất nổi tiếng?) 

3. Lưu ý

So và such thường được dùng trong mệnh đề that để nói về kết quả/ hậu quả của sự việc
Ví dụ:
  • I love you so much that I could do anything for you. (Anh yêu em tới nổi có thể làm bất cứ điều gì cho em.)
  • This is such a difficult project that We couldn't finish it on time. (Đây là một dự án cực khó đến nỗi chúng tôi không thể hoàn thành nó đúng hạn.

No comments

Powered by Blogger.