Header Ads

Sở hữu cách với 's, s' và of

Ngoài việc sử dụng các tính từ sở hữu, chúng ta có thể sử dụng 's, s'of để thể hiện sự sở hữu cách. Tùy theo chủ thể sở hữu là gì, chúng ta sẽ chọn 1 trong các cách trên cho phù hợp.

1. Để chỉ sự sở hữu cho người hoặc động vật

a. Với danh từ số ít hoặc danh từ số nhiều không tận cùng bằng s, ta thêm 's:

Ví dụ:
 • Jonh's Book (Quyển sách của John)
 • A woman's heart (Trái tim của một phụ nữ)
 • The children's room (phòng của bọn trẻ)

b. Với danh từ số nhiều tận cùng bằng s, ta thêm ':

Ví dụ:
 • Lions' manes (Bờm sư tử)
 • Cats' eyes (Mắt mèo)
 • The soldiers' spirit (Tinh thần của binh lính)

2. Để chỉ sở hữu cho vật

a. Thông thường sử dụng of:

Ví dụ:
 • The front of the station (phía trước nhà ga)
 • The manager of the department (quản lý của phòng ban)
 • The president of France (Tổng thống Pháp)

b. Với danh từ chung ( house, school, station ...), chúng ta không cần sử dụng of và chuyển đổi thứ tự của các từ với nhau:

Ví dụ:
 • A taxi driver (Một tài xế tắc xi)
 • The class door (Cửa lớp)
 • house keys (Chìa khóa nhà)

c. Với những biểu dạt của thời gian, sử dụng 's hoặc s'

Ví dụ:
 • Two hours' delay (Sự trì hoãn 2 giờ)
 • A week's rest (Sự nghỉ ngơi 1 tuần)

No comments

Powered by Blogger.