Header Ads

Câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi là một cấu trúc đặc biệt trong tiếng Anh và được sử dụng khá phổ biến. Chúng ta thường sử dụng câu hỏi đuôi khi trông chờ đối phương xác nhận lại điều mình nói là đúng.

1. Cấu trúc

  • A clause, auxiliary verb + subject ?
Thông thường, câu ở thể khẳng định thì đuôi sẽ ở thể phủ định và ngược lại, câu ở thể phủ định thì đuôi sẽ ở thể khẳng định.
Ví dụ:
  • He is handsome, isn't he? (Anh ấy đẹp trai, đúng không?)
  • You can't swim, can you? (Bạn không thể bơi, đúng chứ?)
Lưu ý:
Nếu câu ở thể khẳng định nhưng lại có chứa từ hoặc cụm từ phủ định thì đuôi sẽ ở thể khẳng định.
  • She never lives abroad, does she? (Cô ấy chưa bao giờ sống ở nước ngoài, đúng không?)  
  • You hardly ever came late, did you? (Bạn hầu như không bao giờ đến trễ, đúng chứ?) 

2. Cách dùng:

a. Sử dụng trong các cuộc hội thoại mở

Ví dụ:
  • It's too hot, isn't it? (Trời nóng quá nhỉ?)
  • The food looks delicious, do it? (Đồ ăn ngon nhỉ?)

b. Sử dụng khi chúng ta mong muốn đối phương đồng ý với chúng ta.

Ví dụ:
  • You love me, don't you? (Anh yêu em chứ?)
  • She is a teacher, isn't she? (Cô ấy là giáo viên phải không?)

No comments

Powered by Blogger.