Header Ads

Câu nhờ vả với have, get

Chúng ta có thể sử dụng các động từ khởi phát như get, have để nói về một sự việc mà người khác làm thay cho chúng ta. Có thể là chúng ta yêu cầu hoặc nhờ vả họ làm giúp, có thể trả tiền hoặc không.

1. Dạng chủ động

Cấu trúc:
  • Have + somebody + V
  • Get + somebody + To + V
Cách dùng:
Nhờ vả ai đó làm giúp mình việc gì đó
Ví dụ:
  • I had my mother clean my room. (Tôi đã nhờ mẹ tôi dọn phòng.)
  • She will get her dad to fix her bicycle. (Cô ấy sẽ nhờ bố mình sửa chiếc xe đạp) 

2. Dạng bị động

Cấu trúc:
  • Have/get + something+ past participle
Cách dùng:
Miêu tả một hành động mà mình nhờ ai đó làm giúp
Ví dụ:
  • I just had my hair cut. (Tôi vừa cắt tóc.)
  • She will get her house painted. (Cô ấy sẽ nhờ người sơn lại nhà.)

No comments

Powered by Blogger.