Header Ads

Need và những điều cần lưu ý

Need là một động từ khá đặc biệt trong tiếng Anh. Nó vừa có thể đóng vai trò là một động từ thường vừa có thể đóng vai trò như là một động từ khiếm khuyết. Theo sau need có thể là động từ nguyên mẫu không to hoặc có to hoặc có thể là một danh động từ.

1. Vai trò là động từ thường 

Chúng ta thường sử dụng need với vai trò là động từ thường trong thể khẳng định hoặc thể nghi vấn.

a. Need + to + Verb

Ta dùng cấu trúc trên khi mệnh đề chứa need mang tính chủ động.
Ví dụ:
  • I need to buy a new car. (Tôi cần mua một chiếc xe hơi mới.)
  • She needs to work harder. (Cô ấy cần làm việc chăm chỉ hơn.)

b. Need + Gerund

Cấu trúc này mang hàm ý bị động

Ví dụ:

  • My computer need repairing. (Máy tính của tôi cần được sửa.)
  • This room need cleaning. (Căn phòng này cần được dọn.)

2. Vai trò là động từ khiếm khuyết

Chúng ta thường sử dụng need với vai trò là động từ khiếm khuyết trong những mệnh đề mang tính phủ định
Ví dụ:
  • This afternoon, you needn't go to school. (Chiều nay, bạn không cần đến trường.)
  • Children needn't spend a lot of money. (Trẻ em không cần xài nhiều tiền.)
Nếu trong câu có từ hay cụm từ chỉ phủ định như (no one, nobody, nothing, hardly, never ...) thì chúng ta cũng sử dụng need với vai trò là động từ khiếm khuyết.
Ví dụ:
  • No one need read this document. (Không ai cần đọc tài liệu này.)
  • I hardly need use English for my job. (Tôi hầu như không cần sử dụng tiếng Anh trong công việc.)

3. Lưu ý

Nếu theo sau need là cụm danh từ hoặc danh động từ thì chúng ta không sử dụng need với vai trò là động từ khiếm khuyết.
Ví dụ:
  • I don't need your money. (Em không cần tiền của anh.) 
  • I needn't your money.

No comments

Powered by Blogger.