Header Ads

Thì hiện tại tiếp diễn: cấu trúc và cách dùng

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những hành động đang xảy ra hoặc vẫn chưa hoàn thành tại thời điểm nói. Ngoài ra, thì này còn được dùng để nói lên những dự định trong tương lai gần.


1. Cấu trúc:

Để tạo thành thì hiện tại tiếp diễn, ta sử dụng động từ be ở thì hiện tại kết hợp với động từ chính thêm đuôi -ing.

a. Khẳng định

Chủ ngữ + am/are/is + hiện tại phân từ (V-ing) + ...
Ví dụ: 
  • She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách.)
  • He is sleeping on the first floor. (Anh ấy đang ngủ trên lầu 1.)

b. Phủ định

Chủ ngữ + am/are/is + not + hiện tại phân từ (V-ing) + ...
Ví dụ:
  • John isn't playing tennis. (John đang không chơi quần vợt.)
  • We aren't studying English. (Chúng tôi đang không học tiếng Anh.)

c. Nghi vấn

Are/are/is + chủ ngữ + hiện tại phân từ (V-ing) + ...
Ví dụ:
  • Is he playing football? (Anh ấy đang chơi đá banh phải không?)
  • Are you reading a book? (Có phải bạn đang đọc sách?)

2. Cách dùng

a. Diễn tả những hành động đang diễn ra hoặc chưa kết thúc tại thời điểm nói

Ví dụ:
  • He is talking on the phone now. (Anh ấy đang nói chuyện điện thoại bây giờ.)
  • Don't make noise. John is sleeping. (Đừng làm ồn. John đang ngủ.)

b. Diễn tả những dự định trong tương lai gần

Ví dụ:
  • I'm visiting Hanoi city on the weekend. (Tôi dự định đi Hà nội cuối tuần này.)
  • Are you taking an english exam tomorrow. (Bạn sẽ thi tiếng Anh ngày mai phải không?)

No comments

Powered by Blogger.