Header Ads

Thức mệnh lệnh

Thức mệnh lệnh được dùng để đưa ra những đề nghị, yêu cầu hoặc là chỉ dẫn cho người khác. Trong cấu trúc này, chủ ngữ thường được lược bỏ và ngầm hiểu là you. Thông thường chúng ta thường thêm please vào cuối câu để thể hiện sự lịch sự.

1. Thể khẳng định

Cấu trúc:
 • Verb + object (nếu cần)
Ví dụ:
 • Come on! (Nhanh lên nào!)
 • Wait a minute! (Đợi chút nhé!)
Do có thể đặt đầu câu để nhấn mạnh hoặc thể hiện sự khó chịu:
 • Do be quiet! (Giữ yên lặng đi!)

2. Thể phủ định

Cấu trúc: 
 • Don't + verb + object (nếu cần.)
Ví dụ:
 • Don't tell him! (Đừng kể cho anh ấy!)
 • Don't smoke here! (Không hút thuốc ở đây!)

3. Sử dụng let

Với ngôi nhất số nhiều, chúng ta sẽ sử dụng let
Cấu trúc:
 • Let's (Let us) + verb
Ví dụ:
 • Let's go! (Đi thôi!)
 • Let's eat out! (Ra ngoài ăn nào!)
Với phủ định thì dùng cấu trúc:
 • Let's not + verb
Ví dụ:
 • Let's not go there. (Chúng ta đừng đến đó!)

No comments

Powered by Blogger.