Header Ads

Trợ động từ

Trợ động từ (auxiliary verbs) là một loại động từ có chức năng hỗ trợ các động từ chính để thành lập các thì, thái và cách. Trợ động từ bao gồm be, do, have và các động từ khiếm khuyết (modal verbs).

1. Be

- Kết hợp với động từ chính để thành lập thì tiếp diễn.
Ví dụ:
 • He is reading a historical book. (Anh ấy đang đọc một quyển sách lịch sử.)
 • She washed clothes while her son was sleeping. (Cô ấy giặt đồ trong khi con trai mình đang ngủ.)
- Hỗ trợ thành lập thể bị động
Ví dụ:
 • The car was repaired. (Chiếc xe đã được sửa.)
 • This novel was written 100 years ago. (Tiểu thuyết này đã được viết cách đây 100 năm.)

2. Have

Được dùng để thành lập thì hoàn thành.
Ví dụ:
 • Have you been in England? (Bạn đã từng ở Anh phải không?)  
 • I have lived here 4 years. (Tôi đã sống ở đây 4 năm.)

3. Do

- Dùng để nhấn mạnh
Ví dụ:
 • She does look beautiful. (Cô ấy trông thật xinh đẹp.)
 • He did do it well. (Anh ấy đã làm nó tốt.)
- Dùng để thành lập thể phủ định hoặc thể nghi vấn trong thì hiện tại đơn và quá khứ đơn
Ví dụ:
 • I don't like him. (Tôi không thích anh ta.)
 • He didn't go out. (Anh ấy đã ra ngoài.)

4. Động từ khiếm khuyết

Động từ khiếm khuyết bao gồm các động từ: shall (shall, will, should, would), can (can, could), may, must, ought to, need, dare và used to. Những động từ này kết hợp với các từ khác để diễn đạt sự cần thiết, trách nhiệm, dự định hoặc là khả năng.
Ví dụ:
 • You should do exercises everyday.  (Bạn nên tập thể dục mỗi ngày.)
 • I can swim. (Tôi có thể bơi.)

No comments

Powered by Blogger.