Header Ads

Câu bị động

Câu bị động là câu mà ở đó chủ ngữ là đối tượng chịu tác động của hành động. Câu bị động được sử dụng khi chúng ta không biết hoặc không muốn nhấn mạnh chủ thể thực hiện hành động.

1. Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động


Ví dụ:
  • She is writing a book  → A book is being written by her.
  • He cleaned the room this morning. → The room was cleaned by him this morning. 

2. Cách dùng

a. Khi không biết rõ chủ thể thực hiện hành động hoặc không nhất thiết cần phải đề cập đến

Ví dụ:
  • His car was stolen yesterday. (Chiếc xe hơi của anh ấy đã bị trộm hôm qua.)
  • The castle was built 1000 years ago. (Tòa lâu đài đã được xây dựng cách đây 1000 năm.)

b. Khi muốn nhấn mạnh đối tượng chịu bị tác động hơn là chủ thể thực hiện hành động

Ví dụ:
  • War and Peace was written by Leo Tolstoy. (Chiến tranh và hòa bình được viết bởi Leo Tolstoy.)
  • I was hitten by John. (Tôi bị John đánh.)

No comments

Powered by Blogger.