Header Ads

Lời dịch bài hát Everything I Need - Skylar Grey


Everything I need là bài hát chủ đề trong bộ phim bom tấn Aquaman (2018), bộ phim đã thu về hơn 1,1 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu. Bài hát nói về tình yêu son sắt và mãnh liệt của một cô gái dành cho một chàng trai bị cả dân tộc chối bỏ.

Lời và lời dịch

Everything I need
Mọi thứ em cần
Born on the wrong side of the ocean
Sinh ra bên phía trái nghịch của đại dương
With all the tides against you
Với tất cả cơn thuỷ triều chống lại mình
You never thought you'd be much good for anyone
Anh đã chưa bao giờ nghĩ anh tốt cho bất kỳ ai
But that's so far from the truth
Nhưng điều đó quá xa sự thật
I know there's pain in your heart
Em biết có nỗi đau trong tim anh
And you're covered in scars
Và anh bị che lấp trong những vết sẹo
Wish you could see what I do
Ước gì anh có thể thấy điều em làm
'Cause baby, everything you want
Vì anh yêu, mọi thứ anh là
Is everything I need
Là mọi thứ em cần
You're everything to me
Anh là mọi thứ với em
Baby, every single part
Anh yêu, mỗi một vai trò
Is who you're meant to be
Đều là người mà anh được mang nghĩa là
'Cause you were meant for me
Vì anh là ý nghĩa đời em
And you're everything I need
Và anh là mọi thứ em cần
You can say I'm wrong
Anh có thể nói em sai
You can turn your back against me
Anh có thể quay lưng với em
But I'm here to stay
Nhưng em vẫn ở lại đây
(I'm here to stay)
(Em vẫn ở lại đây)
Like the sea
Như biển kia
She keeps kissing the shoreline
Cô ấy vẫn tiếp tục hôn vào bờ biển
No matter how many times he pushes her away
Bất kể bao lần anh đẩy cô ra
'Cause baby, everything you are
Vì anh yêu, mọi thứ anh là
Is everything I need
Là mọi thứ em cần
You're everything to me
Anh là mọi thứ với em
Baby, every single part
Anh yêu, mỗi một vai trò
Is who you're meant to be
Đều là người mà anh được mang nghĩa là
'Cause you were meant for me
Vì anh là ý nghĩa đời em
And everything happens for a reason
Và mọi thứ xảy ra đều là vì một lý do
It’s all a blessing in disguise
Tất cả là lời chúc phúc được ẩn giấu
I used to question who I was
Em đã từng hỏi em là ai
Well now I see
Chà, bây giờ em hiều
The answer's in your heart
Câu trả lời nằm trong mắt anh
'Cause baby, everything you are
Vì anh yêu, mọi thứ anh là
Is everything I need
Là mọi thứ em cần
You're everything to me
Anh là mọi thứ với em
Baby, every single part
Anh yêu, mỗi một vai trò
Is who you're meant to be
Đều là người mà anh được mang nghĩa là
'Cause you were meant for me
Vì anh là ý nghĩa đời em
And you're everything I need
Và anh là mọi thứ em cần
Sáng tác: Skylar Grey / elliot taylor

Từ vựng

Ocean /ˈəʊʃ(ə)n/ (n) đại dương
Tide /tʌɪd/ (n) thuỷ triều
Pain /peɪn/ (n) nỗi đau (về thể xác và tinh thần)
Cover /ˈkʌvə/ (v) che, phủ
Scar /skɑː[r]/ (n) vết sẹo, sẹo
Part /pɑːt/ (n) phần, bộ phận; vai kịch, vai, lời vai kịch
Shoreline /ˈʃɔːlʌɪn/ (n) bờ biển
Push /pʊʃ/ (v): xô, đẩy
Blessing /ˈblɛsɪŋ/ (n) (thường số ít) phúc lành
Disguise /dɪsˈɡʌɪz/ (n) sự ngụy trang

No comments

Powered by Blogger.