Header Ads

Phân biệt be going to và will

Be going to và will đều được sử dụng để được nói về những điều diễn ra trong tương lai. Tuy nhiên, cách dùng của chúng có điểm khác nhau mà chúng ta cần phải phân biệt để sử dụng cho chính xác.

1. Be going to

a.Diễn tả một dự định đã được quyết định từ trước thời điểm nói

Ví dụ:
  • I'm going to visit London next month. (Tôi dự định đến Luân Đôn vào tháng sau.)
  • She's going to leave this weekend. (Cô ấy dự định rời đi vào cuối tuần này.)

b.Diễn tả một kết quả được dự báo trước dựa trên thực tế hiện tại

Ví dụ:
  • She's too lazy. She's going to fail the exam. (Cô ấy quá lười biếng. Cô ấy sẽ rớt kỳ thi thôi.)
  • They're playing very well. They're going to win the match. (Họ đang chơi rất tốt. Họ sẽ chiến thắng trận đấu.)  

2. Will

a. Diễn tả một quyết định đột ngột tại thời điểm nói

Ví dụ:
  • What a beautiful dress. I'll buy it. (Cái đầm đẹp quá. Tôi sẽ mua nó.)
  • Calm down. I will go there right now. (Bình tĩnh. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.)

b. Đưa ra lời đề nghị, lời hứa hoặc lời đe dọa 

Ví dụ:
  • Don't worry. I'll always be beside you. (Đừng lo lắng. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.)
  • Will I turn on the air conditioner? (Tôi bật máy điều hòa được chứ?)

c. Đưa ra dự đoán dựa trên quan điểm cá nhân

Ví dụ:
  • I think he'll win the prize. (Tôi nghĩ anh ấy sẽ giành được giải thưởng.)
  • In my opinion, she'll be the first female president of usa. (Theo ý kiến của tôi, cô ấy sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

No comments

Powered by Blogger.