Header Ads

Đại từ nhân xưng trong tiếng anh

Đại từ nhân xưng là từ dùng để đại diện cho vật hoặc người, thông thường được sử dụng khi không muốn đề cập trực tiếp hoặc tránh lặp lại nhiều lần. Tùy theo ngôi thứ, chức năng trong câu, số it số nhiều hay giới tính mà các đại từ nhân xưng có hình thái khác nhau.


1. Chia theo chức năng

Chúng ta có đại từ nhân xưng chủ ngữ và đại từ nhân xưng tân ngữ như hình bên dưới:
Ví dụ:
  • I saw him yesterday. (Tôi gặp anh ấy ngày hôm qua.)
  • I love you. (Anh yêu em.)

2. Chia theo ngôi thứ

  • Ngôi thứ nhất dùng để chỉ bản thân người nói (I, we | me, us )
  • Ngôi thứ hai dùng để chỉ người đang nói đến, người đang nghe ( you | you )
  • Ngôi thứ ba dùng để chỉ người, sự vật được nhắc đến (He, she, it, they | him, her, it, them)

3. Chia theo số ít, số nhiều

  • Số ít (I, you, he, she, it | me, you, him, her, it )
  • Số nhiều (we, you, they | us, you, them)

4. Chia theo giới tính

  • Nữ (she | her)
  • Nam (he | him)
  • Vô tính (it | it) 

No comments

Powered by Blogger.