Header Ads

Cấu trúc either ... or... và neither ... nor ...

Either ... or ... và neither ... nor ... được dùng để nói về khả năng xảy ra đồng thời của hai sự vật, sự việc. Trong khi either ... or ... mang nghĩa là  hoặc ... hoặc ... còn neither ... nor ... mang nghĩa không ... cũng không ...

1. Either ... or ... 

Either ... or ... mang nghĩa là hoặc ... hoặc ... dùng để diễn tả tại một thời điểm, trong hai sự vật, sự việc chỉ có duy nhất một cái xảy ra.
Ví dụ:
  • Either you or I will get out here. (Hoặc tôi hoặc bạn sẽ rời khỏi đây.)
  • Either you come here or I will break up with you. (Hoặc là anh tới đây hoặc là em sẽ chia tay anh.)

2. Neither ... nor ...

Neither ... nor ... mang nghĩa là không ... cũng không ... dùng để diễn tả cả hai sự vật, sự việc đồng thời không xảy ra cùng một lúc.
Ví dụ:
  • She likes neither reading books nor watching movies. (Cô ấy không thích đọc sách cũng không thích xem phim.)
  • Neither she nor I knows him. (Cả tôi và cô ấy đều không biết anh ta.)

No comments

Powered by Blogger.