Header Ads

Cấu trúc would like

Would like có nghĩa tương đương với động từ want trong tiếng Anh nhưng would like mang hàm nghĩa lịch sự hơn. Chúng ta sử dụng would like để thể hiện mong muốn hoặc đưa ra một lời mời, lời đề nghị.

1. Theo sau would like hoặc là to-infinitive hoặc là danh từ hoặc là danh động từ

Would like + to-infinitive/ danh từ/ danh động từ (v-ing)
Ví dụ:
 • They would like to go to the beach. (Họ muốn đi biển.)
 • I'd like to a new car. (Tôi muốn một chiếc xe hơi mới.)
 • She would like living there. (Cô ấy muốn sống ở đó.)
Lưu ý: có thể viết tắt would like → 'd like
Ví dụ: 
 • I would like → I'd like
 • She would like → She'd like

2. Would you like + ...

Chúng ta sử dụng cấu trúc would you like + ... để đưa ra lời mời, lời đề nghị một cách lịch sự
Ví dụ:
 • Would you like to join with us? (Bạn có muốn tham gia với chúng tôi không?)
 • Would you like some tea? (Bạn dùng trà không?)
* Các cách trả lời:
- Nếu đồng ý, chúng ta có các cách trả lời sau:
 • Yes, I would
 • Yes, please
 • Yes, I'd love to
 • v.v...
- Nếu từ chối, chúng ta có các cách trả lời sau:
 • No, thank you
 • No, I can't
 • I'm so sorry
 • I would like but ...
 • v.v...

No comments

Powered by Blogger.