Header Ads

Giống của danh từ

Giống của danh từ là hệ thống phân loại danh từ theo giống. Danh từ gốm 4 giống: giống đực, giống cái, giống chung và trung tính.

1. Danh từ giống đực

Là những danh từ chỉ người và động vật thuộc giống đực
Ví dụ:
 • Man (đàn ông)
 • Son (con trai)
 • Father (cha)
 • Actor (diễn viên nam)
 • Bull (bò đực)
 • Stallion (ngựa đực)
 • Rooster (gà trống)

2. Danh từ giống cái

Là những danh từ chỉ người và động vật thuộc giống cái
Ví dụ:
 • Woman (phụ nữ)
 • Daughter (con gái)
 • Mother (mẹ)
 • Actress (diễn viên nữ)
 • Cow (bò cái)
 • Mare (ngựa cái)
 • Hen (ngựa cái)

3. Danh từ giống chung

Là những danh từ chỉ chung người và động vật, không phân biệt đực cái
Ví dụ:
 • Person (người)
 • Child (đứa bé)
 • Parent (cha mẹ)
 • Cattle (gia súc)
 • Horse (ngựa)
 • Chicken ()
 • Student (sinh viên)
 • Teacher (giáo viên)

4. Danh từ trung tính

Là những danh từ chỉ đồ vật và sự vật
Ví dụ:
 • Chair (ghế)
 • Computer (máy vi tính)
 • Lunch (bữa ăn trưa)
 • Year (năm)
 • Money (tiền)
 • Fun (niềm vui)
 • News (tin tức)

No comments

Powered by Blogger.