Header Ads

Phân biệt at, on và in

At, on và in là những giới từ dùng để chỉ thời gian hoặc nơi chốn. Tuy nhiên ngữ nghĩa của chúng có sự khác biệt. Bài viết này hi vọng sẽ làm rõ sự khác biệt này để các bạn có thể nắm vững được và vận dụng đúng at, on và in trong câu.

1. Dùng để chỉ thời gian


a. At dùng cho một thời điểm xác định (một khoảng thời gian rất ngắn) 

Ví dụ:
 • at 9:00 PM (lúc 9 giờ tối)
 • at the start of the party (lúc bắt đầu bữa tiệc)
 • at sunrise (lúc bình minh)
 • at sunset (lúc hoàng hôn)
 • at bedtime (vào thời gian ngủ)
 • at the same time (vào cùng thời điểm)
Ngoại lệ: at night (lúc đêm), at noon (lúc trưa)

b. On dùng cho ngày và thứ

Ví dụ: 
 • On this monday (vào thứ hai)
 • On tuesdays(vào các ngày thứ 3)
 • On 9th April (vào ngày 9 tháng 4)
 • On 1st December 2012 (vào ngày 1 tháng 12 năm 2012)
 • On your birthday (vào ngày sinh nhật bạn)
 • On Christmast day (vào ngày giáng sinh)

c. In dùng cho buổi trong ngày, tuần, tháng, năm, các khoảng thời gian dài

Ví dụ:
 • In the morning (vào buổi sáng)
 • In the first week of the month (vào tuần đầu tiên của tháng)
 • In May (vào tháng 5)
 • In this winter (vào mùa đông này)
 • In 1994 (vào năm 1994)
 • In the 22nd century (vào thế kỷ 22)

2. Dùng để chỉ nơi chốn

a. At dùng cho một nơi mà vị trí chính xác không quan trọng

Ví dụ:
 • He is standing at the gate of the school. (Anh ấy đang đứng tại cổng trường.)
 • I will wait for you at the station. (Tôi sẽ đợi bạn tại ga.)

b. On dùng cho một nơi mà đối tượng nói đến nằm trên bề mặt của nó

Ví dụ:
 • The book is on the table. (Quyển sách nằm trên bàn.)
 • The boy is sitting on the floor. (Thằng bé đang ngồi trên sàn nhà.)

c. In dùng cho một nơi mà đối tượng nói đến nằm trong dung tích hay khu vực của nó

Ví dụ:
 • He lives in London. (Anh ấy sống ở Luân Đôn.)
 • There is a dog in the car. (Có một con chó trong chiếc xe hơi.)

No comments

Powered by Blogger.