Header Ads

Phân biệt because và because of

Because và because of  dịch ra tiếng Việt là "vì", "bởi vì", là các liên từ dùng để chỉ nguyên nhân và kết quả. Tuy nhiên, từ loại đi sau chúng có sự khác biệt, chúng ta cần phải lưu ý để sử dụng cho chính xác.

1. Because

Theo sau because phải là một mệnh đề.
Ví dụ:
 • I like to live in the countryside because it's peace. (Tôi thích sống ở vùng quê vì nó yên tĩnh.)
 • She looks sad because she just broken up with her boyfriend. (Cô ấy trông buồn vì cô ấy mới chia tay bạn trai.)

2. Because of

Theo sau because of phải là một đại từ, danh từ hoặc một cụm danh từ
Ví dụ:
 • Because of the traffic, I am late. (Vì kẹt xe nên tôi trễ.)
 • We stop playing football because of the rain. (Chúng tôi dừng chơi đá banh vì mưa.)

3. Cách chuyển because sang because of

Nếu muốn câu văn trở nên ngắn gọn hơn, chúng ta có thể sử dụng because of thay vì because. Sau đây là một số cách mà chúng ta có thể dùng để chuyển đổi

a. Nếu hai mệnh đề đều cùng chủ ngữ thì chúng ta bỏ chủ ngữ ở mệnh đề theo sau because và chuyển động từ chính của mệnh đề đó sang dạng v-ing

Ví dụ:
 • Because she is sick, she doesn't go to work today → Because of being sick, she doesn't go to work today. (Vì bị bệnh nên cô ấy không đi làm.
 • Because she like to read books, she has bought a lot of books → Because liking to read books, she has bought a lot of books. (Vì thích đọc sách nên cô ây đã mua rất nhiều sách.)
Ghi chú: khi động từ chuyển sang v-ing thì có chức năng như danh từ nên có thể đặt sau because of

b. Nếu sau mệnh đề theo sau because có cấu trúc "there + be + ..." thì chúng ta bỏ "there + be"đi.

Ví dụ:
 • Because there is a storm, students don't have to go to school. → Because of a storm, students don't have to go to school. (Vì có bão nên học sinh không phải đến trường.)
 • Because there are a rain, we have to stop the match. →  Because of a rain, we have to stop the match. (Vì mưa nên chúng tôi phải dừng trận đấu.)

c. Nếu mệnh đề theo sau because có cấu trúc "danh từ + be + tính từ"thì chúng ta đặt tính từ trước danh từ để tạo thành cụm danh từ

Ví dụ:
 • Because the wind is strong, we can't walk fast. →  Because of the strong wind, we can't walk fast. (Vì cơn gió mạnh nên chúng tôi không thể đi nhanh.)
 • Because the food was delicious, I ate very much. → Because the delicious food, I ate very much.  (Vì thức ăn ngon nên tôi đã ăn rất nhiều.)

d. Nếu không thuộc 3 trường hợp trên, chúng ta có thể chuyển đổi các từ mang nghĩa chính trong mệnh đề theo sau because sang từ loại khác

Ví dụ:
 • Because it is windy strongly, we can't go out. → Because of the strong wind, we can't go out. (Vì cơn gió mạnh, chúng tôi không thể ra ngoài.)
 • I love him because he is good, →  I love him because of his goodness. (Tôi yêu anh ấy vì sự tốt bụng.)

No comments

Powered by Blogger.