Header Ads

Phân biệt say và tell

Say và tell đều mang nghĩa là nói trong tiếng việt nhưng giữa chúng lại có những điểm khác biệt nhau mà chúng ta cần phải lưu ý để sử dụng cho chính xác.

1. Tell

a. Tell có tân ngữ chỉ người theo sau

Ví dụ:
  • She told me she loved John. (Cô ấy nói với tôi cô ấy yêu John.)
  • "I love him" she told me. (Cô ấy nói với tôi "Tôi yêu anh ấy".)
  • She told she loves John. (sai)

b. Tell không được sử dụng trước câu hỏi

Ví dụ:
  • She told him "Do you love me?" (sai)

c. Một số cụm từ đặc biệt mà tell không cần tân ngữ chỉ người theo sau

Ví dụ:
  • Tell the truth
  • Tell a lie
  • Tell a joke

2. Say

Say không có tân ngữ chỉ người theo sau. Nếu muốn sử dụng, chúng ta sẽ sử dụng một cách gián tiếp
Ví dụ:
  • She said "I love him". (Cô ấy nói "Tôi yêu anh ấy".)
  • She said to me "I love him". (Cô ấy nói với tôi "Tôi yêu anh ấy".)
  • She said me "I love him". (sai)

No comments

Powered by Blogger.