Header Ads

Phân biệt to + infinitive, in order to + infinitive và so as to + infinitive

Để biểu đạt mục đích, chúng ta có thể sử dụng các cấu trúc ngữ pháp to + infinitive, in order to + infinitive và so as to + infinitive. Bài viết này sẽ giúp chúng ta phân biệt được cách dùng của ba cấu trúc này.

1. Giống nhau

Đều dùng để diễn đạt mục đích
Chúng ta có thể nói:
  • I go to supermarket to buy some eggs. (Tôi đến siêu thị để mua 1 ít trứng.)
Hoặc:
  • I go to supermarket in order to buy some eggs. (Tôi đến siêu thị để mua 1 ít trứng.)
Hoặc: 
  • I go to supermarket so as to buy some eggs. (Tôi đến siêu thị để mua 1 ít trứng.)
Ba câu trên đều có nghĩa gần tương đương nhau

2. Khác nhau

a. In order to + infinitive mang sắc thái trang trọng hơn to + infinitive

Ví dụ ở trong một buổi họp:
  • In order to attract a lot of customers, we need to improve the quality of our products. (Để thu hút nhiều khách hàng, chúng ta cần cải thiện chất lượng của sản phẩm.)

b. In order to + infinitive và so as to + infinitive thường được sử dụng trước các động từ trạng thái như be, have, seem, know, understand ...

Ví dụ:
  • I am going to move house so as to be closer to my place of work. (Tôi dự định chuyển nhà để gần với nơi làm việc.)
  • I need to discuss with her in order to understand the problem clearly. (Tôi cần thảo luận với cô ấy để hiểu rõ vấn đề.)

c. Với mục đích mang tính phủ định, chúng ta thường sử dụng in order not to + infinitive và so as not to + infinitive hơn

Ví dụ:
  • In order not to go to work late, I often get up early. (Để không đi làm trễ, tôi thường dậy sớm.)
  • So as not to waste any time, I will start no. (Để không phí thời gian, tôi sẽ bắt đầu bây giờ.)

No comments

Powered by Blogger.