Header Ads

Lời dịch bài hát Hero - Mariah Carey

Hero là một trong những bản hit của nữ ca sỹ lừng danh thế giới Mariah Carey. Bài hát đề cao sức mạnh tiềm tàng nằm bên trong mỗi con người. Nó chính là người hùng sẽ giúp chúng ta vượt qua những chông gai và giông bão của cuộc đời.

Lời và lời dịch

Hero
Người hùng

There's a hero
Có một người hùng
If you look inside your heart
Nếu bạn nhìn sâu trong tim mình
You don't have to be afraid of what you are
Bạn không còn phải e sợ thứ gì là bạn
There’s an answer
Có một câu trả lời
If you reach into your soul
Nếu bạn lắng nghe linh hồn mình
And the sorrow that you know will melt away
Và nỗi phiền muộn mà bạn mang sẽ tan biến

And then a hero comes along
Và rồi một người hùng xuất hiện
With the strength to carry on
Với sức mạnh để cáng đáng tiếp
And you cast your fears aside
Và bạn gạt tan nỗi sợ đi
And you know you can survive
Và bạn biết mình có thể sống sót
So when you feel like hope is gone
Vì khi bạn cảm thấy hi vọng không còn
Look inside you and be strong
Hãy nhìn sâu trong bản thân và mạnh mẽ lên
And you'll finally see the truth
Và cuối cùng bạn sẽ nhận ra sự thật
That a hero lies in you
Rằng một người hùng cư ngụ trong bạn

It's a long road
Đó là một con đường dài
When you face the world alone
Khi bạn một mình đối diện thế giới
No one reaches out a hand for you to hold
Chẳng ai dang rộng bạn tay cho bạn nắm
You can find love
Bạn có thể tìm đến tình yêu
If you search within yourself
Nếu bạn kiếm tìm trong bản thân mình
And the emptiness you felt will disappear
Và sự trống trài mà bạn mang sẽ biến mất

And then a hero comes along
Và rồi một người hùng xuất hiện
With the strength to carry on
Với sức mạnh để cáng đáng tiếp
And you cast your fears aside
Và bạn gạt tan nỗi sợ đi
And you know you can survive
Và bạn biết mình có thể sống sót
So when you feel like hope is gone
Và khi bạn thấy hi vọng không còn
Look inside you and be strong
Hãy nhìn sâu trong bản thân và mạnh mẽ lên
And you'll finally see the truth
Và cuối cùng bạn sẽ nhận ra sự thật
That a hero lies in you
Rằng một người hùng cư ngụ trong bạn

Lord knows
Chúa biết rằng
Dreams are hard to follow
Những mơ ước thật khó để theo đuổi
But don't let anyone tear them away
Nhưng đừng để bất kỳ ai giựt chúng đi
Hold on
Hãy bình tĩnh
There will be tomorrow
Sẽ có ngày mai
In time,  you'll find the way
Đúng thời điểm, bạn sẽ tìm ra lối đi 

And then a hero comes along
Và rồi một người hùng xuất hiện
With the strength to carry on
Với sức mạnh để cáng đáng tiếp
And you cast your fears aside
Và bạn gạt tan nỗi sợ đi
And you know you can survive
Và bạn biết mình có thể sống sót
So when you feel like hope is gone
Và khi bạn thấy hi vọng không còn
Look inside you and be strong
Hãy nhìn sâu trong bản thân và mạnh mẽ lên
And you'll finally see the truth
Và cuối cùng bạn sẽ nhận ra sự thật
That a hero lies in you
Rằng một người hùng cư ngụ trong bạn

That a hero lies in you
Rằng một người hùng cư ngụ trong bạn
That a hero lies in you
Rằng một người hùng cư ngụ trong bạn

Sáng tác: Mariah Carey

Từ vựng

Melt away (v): tan đi, chảy ra hoàn toàn , tan đi hoàn toàn
Come along (v) đến
Carry on (v): tiếp tục một hoạt động hoặc nhiệm vụ
Cast /kɑːst/ aside (v) vứt đi, loại ra, bỏ đi
Emptiness /ˈɛm(p)tɪnəs/ (v) Tình trạng rỗng không
Tear away (v) Giật cướp đi

No comments

Powered by Blogger.