Header Ads

Phân biệt no và none trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, no và none đều mang nghĩa là không nhưng ngữ nghĩa và vai trò trong câu lại có sự khác biệt. Trong khi no chỉ được sử dụng như một tính từ còn none thì chỉ được sử dụng như một đại từ.

1. No

- No chỉ sử được sử dụng như một tính từ, mang nghĩa tương đương với not a/ not any.
Ví dụ:
 • I have no houses = I don't have a house. (Tôi không có một ngôi nhà.)
 • There is no salt = There isn't any salt. (Không có muối.)
- Các từ ghép thường gặp có chứa no
 • Noone (Không một ai)
 • Nobody (Không một ai)
 • Nothing (Không thứ gì)
- No được sử dụng để làm câu trả lời trong câu hỏi yes/no
Ví dụ:
 • Do you love him? - No, I don't. (Bạn yêu anh ấy phải không? - Không, không hề)
 • Can he swim ?  - No, he can't. (Anh ấy biết bơi không? - Không, không biết.)

2. None

- None chỉ sử dụng như một đại từ, mang nghĩa tương đương với no + danh từ
Ví dụ:
 • He has a car but I have none  (none = no cars). (Anh ấy có một chiếc xe hơi nhưng tôi không có cái nào.)
 • He bought a lot of milk but she bought none (none = no milk). (Anh ấy đã mua nhiều sữa nhưng cô ấy đã không mua sữa.)
- None of + danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được
Ví dụ:
 • None of us knows him. (Không một ai trong chúng tôi biết anh ấy.)
 • None of the clothes is cheap. (Không có cái nào trong đống quần áo đó mà rẻ cả.)
Lưu ý: động từ đi theo sau none + of có thể được chia theo số ít hoặc số nhiều nhưng người ta thường chia theo số ít.

No comments

Powered by Blogger.