Header Ads

Tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Tính từ sở hữu là những từ đứng đằng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó thuộc về ai hoặc cái nào. Trong tiếng anh có tổng cộng 7 tính từ sở hữu là: my, your, his, her, its, our, their.

1.Hình thức

Số ít Số nhiều
Ngôi thứ nhất My (của tôi) Our (của chúng tôi)
Ngôi thứ hai Your (của bạn) Your (của các bạn)
Ngôi thứ ba His (của anh ấy)
Her (của cô ấy)
Its (của nó)
Their (của họ)
Lưu ý: its dùng cho vật, con vật.

2. Cách dùng

a. Tính từ sở hữu dùng để chỉ rõ ai/ cái nào là chủ thể sở hữu của đối tượng được nói đến

Ví dụ:
  • His house is so big. (Ngôi nhà của anh rất bự.)
  • My younger brother is 12 years old. (Em trai tôi 12 tuổi.)

b. Sau những danh từ tập hợp như everyone, everybody, ... mặc dù động từ được chia theo ngôi ba số ít nhưng tính từ sở hữu đi kèm với các danh từ này là their

Ví dụ:
  • Every student has to do their homework. (Mọi sinh viên phải làm bài tập về nhà.)
  • Everyone has their own stories. (Mỗi người đều có những câu chuyện riêng của mình.)
Lưu ý: các tính từ sở hữu luôn có một danh từ đi kèm đằng sau để bổ nghĩa.

No comments

Powered by Blogger.