Header Ads

Lời dịch bài hát Top of The World - The Carpenters

Top of The World là lời tự sự của một cô gái đang đắm say trong những ngày tháng hạnh phúc của tình yêu. Tình yêu ấy như một phép màu, làm mọi thứ xung quanh cô đều trở nên sống động và sáng bừng. Cô lâng lâng, hân hoan, cảm thấy như mình đang ngự trị trên đỉnh thế giới.Lời và lời dịch

Top of The World
Đỉnh thế giới

Such a feelin's comin' over me
Một cảm xúc dâng trào đến bên em
There is wonder in most every thing I see
Có điều kỳ diệu trong mọi thứ em thấy
Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes
Không một gợn mây trên bầu trời, thái dương nằm trọn trong mắt em
And I won't be surprised if it's a dream
Và em sẽ không ngạc nhiên nếu đây chỉ là giấc mơ

Everything I want the world to be
Mọi thứ em muốn thế giới là
Is now comin' true especially for me
Giờ đây riêng với em đang thành sự thật
And the reason is clear, it's because you are here
Và lý do thật rõ ràng, đó là vì anh ở đây
You're the nearest thing to Heaven that I've seen
Anh là điều gần thiên đường nhất mà em thấy

I'm on the top of the world lookin' down on creation
Em ở trên đỉnh thể giới nhìn xuống thế gian
And the only explanation I can find
Và lý giải duy nhất mà em nhận ra được
Is the love that I've found ever since you've been around
Là tình yêu em có được từ khi anh ở quanh
Your love's put me at the top of the world
Tình yêu của anh đã đặt em trên đỉnh thế giới

Somethin' in the wind has learned my name
Thứ gì đó trong gió đã biết tên em
And it's tellin' me that things are not the same
Và nó thì thầm rằng mọi thứ không giống nhau
In the leaves on the trees and the touch of the breeze
Trong những tán lá trên cây và sự ve vuốt của con gió nhẹ
There's a pleasin' sense of happiness for me
Có chút cảm xúc hài lòng của hạnh phúc

There is only one wish on my mind
Chỉ có một ước mong trong tâm trí em
When this day is through I hope that I will find
Khi ngày này trôi qua em mong rằng em sẽ có được
That tomorrow will be just the same for you and me
Một ngày mai như thế này cho anh và em
All I need will be mine if you are here
Những gì em cần sẽ là của em nếu anh ở đây

I'm on the top of the world lookin' down on creation
Em ở trên đỉnh thể giới nhìn xuống thế gian
And the only explanation I can find
Và lý giải duy nhất mà em nhận ra được
Is the love that I've found ever since you've been around
Là tình yêu em có được từ khi anh ở quanh
Your love's put me at the top of the world
Tình yêu của anh đã đặt em trên đỉnh thế giới

I'm on the top of the world lookin' down on creation
Em ở trên đỉnh thể giới nhìn xuống thế gian
And the only explanation I can find
Và lý giải duy nhất mà em nhận ra được
Is the love that I've found ever since you've been around
Là tình yêu em có được từ khi anh ở quanh
Your love's put me at the top of the world
Tình yêu của anh đã đặt em trên đỉnh thế giới

Từ vựng

Creation /kri:'eiʃn/ (n) Sự tạo thành, sự sáng tạo (thế giới); sự sáng tác
Breeze /bri:z/ (n) gió nhẹ

No comments

Powered by Blogger.