Header Ads

Động từ khuyết thiếu Ought to

Ought to là một động từ khuyết thiếu ít gặp, nó luôn giữ một hình thái duy nhất là ought to trong tất cả các thì tiếng Anh. Vậy cấu trúc thành lập trong câu của nó là gì? Những văn cảnh nào mà nó được sử dụng? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Cấu trúc thành lập

Vì là một động từ khuyết thiếu nên ought to được sử dụng như một trợ động từ.
 • Cấu trúc khẳng định: S + ought to + V (nguyên mẫu không to)
 • Cấu trúc phủ định: S + ought not/ oughtn't to + V (nguyên mẫu không to)
 • Cấu trúc nghi vấn: Ought + S + to + V (nguyên mẫu không to)
Ví dụ:
 • You ought to buy that house. (Bạn nên mua ngôi nhà đó.)
 • You oughtn't to go out with him. (Bạn không nên ra ngoài với anh ta.)  
 • Ought she to go to work tomorrow? (Mai cô ấy có phải đi làm không?)

2. Văn cảnh sử dụng

a. Dùng diễn tả một việc bắt buộc phải làm vì đó là trách nhiệm, bổn phận hoặc là một việc đúng đắn

Ví dụ:
 • I ought to take care of the baby. (Tôi phải chăm sóc đứa bé.)
 • Children ought to go to school. (Trẻ em thì phải đến trường.)

b. Dùng với nghĩa ắt hẳn là, hẳn là

Ví dụ:
 • It's midnight now. She ought to be asleep. ( Bây giờ là giữa đêm. Hẳn là cô ấy đã ngủ. )
 • John failed the exam. He ought to be very sad. (John đã rớt kỳ thi. Hẳn là anh ấy đang rất buồn.)

c. Ought to have + past participle (quá khứ phân từ) dùng để diễn tả sự không tán thành với một hành động đã xảy ra trong quá khứ

Ví dụ:
 • You ought to have helped me. (Lẽ ra bạn nên giúp tôi.
 • You oughtn't to have break up with her. (Lẽ ra bạn không nên chia tay với cô ấy.)

No comments

Powered by Blogger.