Header Ads

As long as nghĩa là gì?

Khi nhìn thấy cụm từ as ... as, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, cụm từ as long as lại ít được dùng với hàm nghĩa so sánh mà lại thường mang nghĩa là miễn là, chừng nào.

1. As long as mang nghĩa so sánh

Khi đằng sau as long as không phải là một mệnh đề mà là một danh từ hoặc một cụm danh từ thì nó sẽ mang nghĩa so sánh. Chúng ta có thể dịch là dài bằng, dài cỡ
As long as + danh từ/ cụm danh từ
Ví dụ:
  • Your ruler is as long as mine. (Cây thước của bạn dài bằng của tôi.)
  • A football match lasts as long as 90 minutes. (Một trận bóng đá kéo dài 90 phút.)

2. As long as mang nghĩa là miễn là, chừng nào

Khi đằng sau as long as là một mệnh đề thì chúng ta sẽ hiểu nghĩa của nó là miễn là, miễn như. Lưu ý: mệnh đề đằng sau as long as luôn ở thì hiện tại đơn
As long as + mệnh đề (thì hiện tại đơn)
Ví dụ:
  • I will remember you as long as I live. (Anh sẽ nhớ em miễn là anh còn sống.)
  • We will eat out as long as it doesn't rain. (Chúng ta sẽ ra ngoài ăn miễn là trời không mưa.)
Lưu ý: cụm từ so long as cũng có nghĩa là miễn là, chừng nào như as long as

No comments

Powered by Blogger.