Header Ads

Cấu trúc ngữ pháp would you mind/ do you mind

Khi bạn muốn đưa ra một đề nghị hoặc là một lời xin phép, bạn có thể sử dụng cấu trúc ngữ pháp would you mind hoặc do you mind. Cả hai cấu trúc này đều mang hàm nghĩa gần như sau, chỉ có một khác biệt nhỏ là would you mind mang tính lịch sự hơn.

1. Dùng để đưa ra đề nghị

Khi sử dụng would you mind/ do you mind với mục đích đưa ra lời đề nghị, ta sẽ dùng sử dụng cấu trúc sau:
Would you mind/ do you mind + V-ing + ...
Ví dụ: 
 • Would you mind opening the window? (Phiền bạn có thể mở cửa số được không?)
 • Do you mind singing a song? (Bạn có phiền hát một bài không?)
a. Nếu đồng ý với yêu cầu, ta có thể lựa chọn một trong các câu trả lời như bên dưới:
 • Not at all (Không có gì.)
 • No, I'd be happy to do. (Không, tôi rất vui để làm.)
 • No, I wouldn't mind/ No, I don't mind. (Không, tôi không phiền.)
 • No, of course not. (Không, đương nhiên không.)
 • V.v..
b. Nếu không đồng ý, ta có thể chọn một trong các cấu trả lời như bên dưới:
 • I'm sorry. I can't. (Tôi xin lỗi. Tôi không thể.)
 • Sorry, that's impossible. (Xin lỗi, điều đó là không thể.)
 • V.v...

2. Dùng để đưa là lời xin phép

Khi sử dụng để đưa ra lời xin phép, ta sử dụng cấu trúc:
Would you mind + if + thì quá khứ đơn
Hoặc:
Do  you mind + if + thì hiện tại đơn
Ví dụ:
 • Would you mind if I made a phone call? (Bạn có phiền không nếu tôi gọi điện thoại?)
 • Do you mind if I turn off  the air conditioner? (Bạn có phiền không nếu tôi tắt máy lạnh?)
a. Nếu không phiền, bạn có thể lựa chọn một trong các câu trả lời bên dưới:
 • No, I wouldn't mind/ No, I don't mind. (Không, tôi không phiền đâu.)
 • Please, go ahead (Bạn cứ làm đi.)
 • Not at all (Không hề gì.)
 • No, of course not. (Không, đương nhiên không.)
 • V.v...
b. Nếu cảm thấy phiền hà, bạn có thể lựa chọn một trong các câu trả lời bên dưới:
 • I'd prefer you didn't. (Tôi mong bạn không làm thế.)
 • Sorry, that's impossible. (Xin lỗi, điều đó là không thể.)
 • V.v... 

No comments

Powered by Blogger.