Header Ads

Lời Dịch Bài Hát We Are The World - Michael Jackson And Lionel Richie

We Are The World là bài hát được sáng tác bởi Michael Jackson và Lionel Richie nhằm mục đích từ thiện, nhằm hỗ trợ công tác giảm thiểu nạn đói ở Châu Phi. Bài hát được thu âm vào năm 1984, là sự kết hợp của nhiều ca sỹ nổi tiếng thời đó và nhanh chóng tạo ra tiếng vang trong xã hội. Bài hát được đánh giá là đã khơi dậy lòng trắc ẩn trong tim mỗi người.


Lời tiếng Anh và lời dịch

We Are The World
Chúng Ta Là Thế Giới

There comes a time when we heed a certain call
Đây là lúc chúng ta hướng đến một lời kêu gọi
When the world must come together as one
Khi mà thế giới phải hợp làm một 
There are people dying
Có nhiều người đang hấp hối
Oh, and it's time to lend a hand to life
Ồ, và đây là lúc để chìa cánh tay với cuộc đời
The greatest gift of all
Món quà vĩ đại nhất của tất cả 

We can't go on pretending day by day
Chúng ta không thể tiếp tục giả vờ ngày qua ngày
That someone, somehow will soon make a change
Rằng ai đó, bằng cách nào đó sẽ sớm tạo ra một chuyển đổi 
We're all a part of God's great big family
Tất cả chúng ta là một phần của gia đình vĩ đại của Chúa
And the truth - you know love is all we need
Và sự thật rằng chúng ta biết tình yêu là mọi thứ chúng ta cần

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

Well, send'em your heart
Này, gửi họ trái tim của bạn 
So they know that someone cares
Vì vậy họ biết có người quan tâm
And their lives will be stronger and free
Và cuộc sống của họ sẽ mạnh mẽ hơn và tự do

As God has shown us
Khi Chúa chỉ cho chúng ta
By turning stone to bread
Bằng cách biến sỏi đá thành bánh mì
And so we all must lend a helping hand
Và vì vậy tất cả chúng ta phải chìa tay giúp đỡ

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

When you're down and out
Khi bạn sa cơ thất thế
There seems no hope at all
Dường như không một tia hi vọng
But if you just believe
Nhưng nếu bạn chỉ cần tin
There's no way we can fall
Không đời nào chúng ta có thể ngã
Well, well, well, let's realize
Này, này, này, hãy nhận ra rằng
Oh that a change can only come
Ồ, một thay đổi chỉ có thể tới
When we, stand together as one (yeah, yeah, yeah)
Khi chúng ta hợp thành một (yeah, yeah, yeah)

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

Come on, now
Thôi nào, bây giờ
Let me hear you
Hãy để tôi nghe thấy bạn

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
(So let's start giving)
(Vậy hãy bắt đầu trao đi)
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
(So let's start giving)
(Vậy hãy bắt đầu trao đi)
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
(So let's start giving)
(Vậy hãy bắt đầu trao đi)
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
(So let's start giving)
(Vậy hãy bắt đầu trao đi)
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

We are the world, we are the children
Chúng ta là thế giới, chúng ta là lũ trẻ
We are the ones who make a brighter day
Chúng ta là những người tạo nên một ngày tươi sáng hơn
So let's start giving
Vậy hãy bắt đầu trao đi
(So let's start giving)
(Vậy hãy bắt đầu trao đi)
There's a choice we're making
Có một lựa chọn mà chúng ta đang thực hiện
We're saving our own lives
Chúng ta đang cứu lấy cuộc sống của chính mình
It's true we'll make a better day
Đúng thế chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Just you and me
Chỉ bạn và tôi

No comments

Powered by Blogger.