Header Ads

Lời dịch bài hát I'm Not Her - Clara Mae

Tình hai ta đã dứt, nhưng sao người đời vẫn quá chua cay. Họ vẫn bàn tán về hai ta không thôi. Họ so sánh em với người mới của anh, nhưng anh ơi, anh biết mà "I'm Not Her" - em không phải cô ấy. Em khác cô ấy từ điệu bộ, cách cư xử cho đến bề ngoài và em hạnh phúc với điều ấy.


Lời và lời dịch

I'm Not Her
Em Không Phải Cô Ấy

Been two years, our memories are blurred
Hai năm qua, những kỷ niệm giữa hai ta đã phai mờ
Haven't heard your voice, no, not a word
Không còn nghe thấy giọng anh nữa, không, không một lời nào
But still they, they talk about the things we were
Nhưng mọi người, họ vẫn bàn tán về chuyện hai ta
They talk about us
Họ bàn tán về hai ta
But I don't know the things that you have heard
Nhưng em không biết được anh đã nghe thấy những gì

She's dancing on your feet
Cô ấy nhảy múa trên đôi chân anh
With our song on repeat
Với bài hát của hai ta lặp đi lặp lại
She painted every role of us
Cô ấy làm mỗi điều mà hai ta đã làm
She's taking off her clothes
Cô ấy cởi bỏ lớp quần áo
In the bed you kept me warm
Trên chiếc giường anh ôm em vào lòng
Heard she's everything I never was
Nghe nói cô ấy là mọi thứ mà em chưa được bao giờ

No, I'm not her, no, never will
Không, em không phải là cô ấy, không, sẽ không bao giờ
Never gonna move like her, move like
Sẽ không bao giờ hành động như cô ấy, hành động như vậy
I'm not her, no, never will
Em không phải là cô ấy, không, sẽ không bao giờ
Never gonna look like her, be like
Sẽ không bao giờ trông giống như cô ấy, như thế ấy
I'm not her, I'm not her (no)
Em không phải là cô ấy, em không phải là cô ấy (không)
At least that's what I've heard
Ít ra đó là điều em nghe được

Me, myself, just stumble on the clue
Em, bản thân em, vừa chợt nhận ra một điều
The thing I thought was missing wasn't you
Điều em nghĩ mà em mất mát không phải là anh
And now I'm no longer scared to meet the night
Và giờ em không còn sợ đối diện bóng đêm nữa
I'm doing alright
Em đang làm điều đúng đắn
Me, myself, we started something new
Em, bản thân em, chúng ta đã bắt đầu cuộc sống mới

She's dancing on your feet
Cô ấy nhảy múa trên đôi chân anh
With our song on repeat
Với bài hát của hai ta lặp đi lặp lại
She painted every role of us
Cô ấy làm mỗi điều mà hai ta đã làm
She's taking off her clothes
Cô ấy cởi bỏ lớp quần áo
In the bed you kept me warm
Trên chiếc giường anh ôm em vào lòng
Heard she's everything I never was
Nghe nói cô ấy là mọi thứ mà em chưa được bao giờ

No, I'm not her, no, never will
Không, em không phải là cô ấy, không, sẽ không bao giờ
Never gonna move like her, move like
Sẽ không bao giờ hành động như cô ấy, hành động như vậy
I'm not her, no, never will
Em không phải là cô ấy, không, sẽ không bao giờ
Never gonna look like her, be like
Sẽ không bao giờ trông giống như cô ấy, như thế ấy
I'm not her, I'm not her (no)
Em không phải là cô ấy, em không phải là cô ấy (không)
At least that's what I've heard
Ít ra đó là điều em nghe được
Been told that she's the opposite
Nghe kể rằng cô ấy trái ngược với em
I kinda like the sound of it
Em khá là hài lòng
And there's no one like me
Và không có ai như em
And that makes it easier
Và điều đó làm mọi chuyện dễ dàng hơn

No, I'm not her, no, never will
Không, em không phải là cô ấy, không, sẽ không bao giờ
Never gonna move like her, move like
Sẽ không bao giờ hành động như cô ấy, hành động như vậy
I'm not her, no, never will
Em không phải là cô ấy, không, sẽ không bao giờ
Never gonna look like her, be like
Sẽ không bao giờ trông giống như cô ấy, như thế ấy
I'm not her, say, I'm not her
Em không phải là cô ấy, nói đi, em không phải là cô ấy
No, I'm not her, oh, and I'll never be
Không, em không phải là cô ấy, ồ, và em sẽ không bao giờ là
At least that's what I've heard
Ít ra đó là điều em nghe được

No comments

Powered by Blogger.