Header Ads

Phân biệt abolish, eradicate và stamp out

Ba động từ abolish, eradicate và stamp out đều mang nghĩa là chấm dứt hoặc xoá sổ một thứ gì đó hoàn toàn. Tuy nhiên mỗi từ lại có một sắc thái ý nghĩa riêng mà nếu không cẩn thận. chúng ta có thể sử dụng sai. Bài viết này hy vọng sẽ giúp mọi người tránh phạm sai lầm trong việc sử dụng ba động từ này.1. Abolish

Abolish /əˈbɒlɪʃ/ nghĩa là huỷ bỏ, bãi bỏ một phong tục, một hệ thống, một thể chế hay một điều luật một cách chính thức
Ví dụ:
  • The government ought to abolish this tax in 2020. (Chính phủ có thể huỷ bỏ loại thuế này vào năm 2020.)
  • Many countries in the world have abolished the death penalty. (Nhiều nước trên thế giới đã bãi bỏ luật tử hình.)

2. Eradicate

Eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/ nghĩa là tiêu diệt, xoá sổ một thứ gì đó hoàn toàn, đặc biệt là những thứ gây hại
Ví dụ:
  • The world's working together to eradicade the coronavirus. (Thế giới đang cùng nhau tiêu diệt virus corona.)
  • The president pledged to eradicate poverty. (Tổng thống đã cam kết loại bỏ sự đói nghèo.)

3. Stamp out

Stamp out /stæmp aʊt/ nghĩa là loại bỏ, xoá sổ một thứ gì đó sai trái bằng vũ lực hoặc hành động mãnh liệt
Ví dụ:
  • The're doing their best to stamp out smuggling. (Họ đang làm hết sức để chấm dứt nạn buôn lậu.)
  • The government must act to stamp out the crime of drugs (Chính phủ phải hành động để chấm dứt các tội phạm ma tuý.)

No comments

Powered by Blogger.