Header Ads

Viết tắt trong tiếng Anh

Mr, won't, CEO hay AIDS là những từ viết tắt trong tiếng Anh. Mỗi từ đó đại diện cho một phương pháp viết tắt khác nhau. Vậy những phương pháp đó là những phương pháp nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Định nghĩa

Viết tắt là hình thức rút gọn của một từ hoặc một cụm từ.
Ví dụ rút gọn một từ:
 • Km = kilometres (kilômet)
 • Mon. = monday (thứ hai)
Ví dụ rút gọn một cụm từ:
 • CEO = Chief Executive Officer (Giám đốc điều hành)
 • USA = United States of America (Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ)
Lưu ý:
- Các danh hiệu, tước vị viết tắt chỉ được dùng trước một cái tên. Ví dụ:
 • Mr. David Beckham = Mister David Beckham (Ông David Beckham)
 • Dr. Manhattan = Doctor Manhattan (Tiến sỹ Manhattan)
- Một số chữ tắt Latin được dùng thông dụng trong tiếng anh như:
 • etc = et cetera (vân vân)
 • e.g. = exempli gratia (ví dụ)

2. Các phương pháp viết tắt

a. Initialism

Initialism là hình thức viết tắt mà từ được hình thành từ những chữ cái đầu của một nhóm từ và được phát âm riêng rẽ theo từng chữ cái một.
Ví dụ:
 • BBC /ˌbiː biː ˈsiː/ = British Broadcasting Corporation (Hiệp Hội Phát Thanh Anh Quốc)
 • CD /ˌsiː ˈdiː/ = compact disc ( đĩa compact )

b. Acronym

Acronym là hình thức viết tắt mà từ được hình thành từ những chữ cái đầu của một nhóm từ và được phát âm như một từ
Ví dụ:
 • NASA /ˈnæsə/ = National Aeronautics and Space Administration (Cục Quản trị Không Gian và Hàng Không Quốc gia)
 • UNESCO /juːˈneskəʊ/ = United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc) 
Lưu ý: các Acronym thường không có mạo từ đứng trước

c. Contraction

Contraction là hình thức rút gọn một từ hoặc một nhóm từ bằng cách bỏ qua những chữ cái hoặc những âm bên trong
Ví dụ:
 • Won't = Will not
 • I've = I have

No comments

Powered by Blogger.