Header Ads

Cách sử dụng no longer và not any longer

No longernot any longer nghĩa là không còn nữa, được sử dụng để nói về một trạng thái hay một hành động trước từng có nhưng giờ đã kết thúc. 
  • I can wait for her no longer. (Tôi không thể đợi cô ấy nữa.)
  • I can not wait for her any longer. (Tôi không thể đợi cô ấy nữa.)
Cả hai câu trên đều đồng nghĩa nhưng no longer mang hàm ý trang trọng hơn.

1. Ngoài ra, trong khi not any longer chỉ có thể đứng ở cuối câu hoặc cuối mệnh đề thì no longer có thể đặt ở vị trí giữa, đứng trước động từ chính, sau trợ động từ hoặc động từ trạng thái.

  • She is no longer beautiful. (Cô ấy không còn xinh đẹp nữa.)
  • He no longer live in hochiminh city. (Anh ấy không còn sống ở thành phố Hồ Chí Minh nữa.)

2. Chúng ta có thể dặt no longer ở đầu câu, tuy nhiên phải đảo ngữ. 

  • No longer can he swim. (Anh ấy không thể bơi được nữa)
  • No longer does she loves me. (Cô ấy không còn yêu tôi nữa.)

3. Thêm một điểm khác nữa là not any longer có thể được dùng như câu trả lời ngắn gọn còn no longer thì không

         A: Are you still working for that company? (Có phải bạn vẫn còn làm việc cho công ty đó?)
         B: Not any longer (Không còn nữa.)

No comments

Powered by Blogger.