Header Ads

Cấu trúc it is/was not until ... that ...

Cấu trúc it is/was not until ... that .., dùng để nhấn mạnh thời điểm mà sự việc xảy ra. Chúng ta có thể dịch là không cho đến (khi) … (thì) ..., mãi cho đến (khi) ... (thì) ... Cấu trúc này sẽ đi với thì hiện tại đơn hoặc thì quá khứ đơn

1. Với thì hiện tại đơn

Dùng để nhấn mạnh thời điểm mà sự việc xảy ra trong tương lai

a. It is not until + từ/ cụm từ thời gian + that + thì hiện tại đơn

Ví dụ:

  • It is not until 11 am that he goes to work. (Đến tận 11 sáng anh ấy mới đi làm.)
  • It is not until next week that John enters the exam. (Đến tận tuần sau John mới tham gia kì thi.)

b. It is not until +  thì hiện tại đơn +  that + thì hiện tại đơn

Ví dụ:

  • It is not until he is 18 years old that his father buy him a car. (Cho đến khi nào anh ấy 18 tuổi, cha anh ấy mới mua cho anh ấy một chiếc xe hơi.)
  • It is not until the bell rings that they are allowed to step in. (Cho đến khi nào tiếng chuông reng, họ mới được phép đi vào.)

2. Với thì quá khứ đơn

Dùng để nhấn mạnh thời điểm mà sự việc đã xảy ra trong quá khứ

a. It was not until + từ/ cụm từ thời gian + that + thì quá khứ đơn

Ví dụ:

  • It was not until last night, they left. ( Mãi đến tuần trước họ mới rời đi.)
  • It was not until this morning, she knew the information. (Mãi đến sáng nay, cô ấy mới biết thông tin.)

b. It was not until + thì quá khứ đơn + that + thì quá khứ đơn

Ví dụ:

  • It was not until the war ended that they met again. (Mãi cho đến khi cuộc chiến kết thúc họ mới gặp lại.)
  • It was not until she came that I woke up. (Mãi cho đến khi cô ấy đến tôi mới thức giấc.)

3. Kết luận

  • Cấu trúc it is/was not until ... that ..  nghĩa là mãi cho đến (khi) ... (thì) ... dùng để nhấn mạnh thời điểm xảy ra sự việc.
  • Dùng hiện tại đơn để nhấn mạnh thời điểm xảy ra trong tương lai, dùng quá khứ đơn để nhấn mạnh thời điểm xảy ra trong quá khứ

No comments

Powered by Blogger.