Header Ads

Lời dịch bài hát It's My Life - Bon Jovi

Đời ta, ta sống. Mặc kệ người đời nói gì, mặc kệ bao chông gai phía trước, hãy vững tin bước trên con đường của mình. Đừng nhụt chí, đừng lùi bước, hãy tạo nên kỳ tích của bản thân. Đời người chỉ sống một lần, hãy sống chứ đừng tồn tại.


Lời và lời dịch

It's My Life
Đó Là Cuộc Đời Tôi

This ain't a song for the broken-hearted
Đây không phải là bài ca dành cho trái tim tan vỡ
No silent prayer for the faith-departed
Không có lời cầu nguyện bình yên cho niềm tin vụt mất
I ain't gonna be just a face in the crowd
Tôi sẽ không chỉ là một khuôn mặt giữa đám đông
You're gonna hear my voice
Bạn sẽ nghe thấy giọng tôi
When I shout it out loud
Khi tôi cất nó lên

It's my life
Đó là cuộc đời tôi
It's now or never
Bây giờ hoặc không bao giờ
I ain't gonna live forever
Tôi sẽ không sống mãi
I just want to live while I'm alive
Tôi chỉ muốn sống trong khi tôi còn tồn tại
(It's my life)
(Đó là cuộc đời tôi)
My heart is like an open highway
Trái tim tôi giống như con đường cao tốc rộng mở
Like Frankie said,
Như Frankie đã nói
"I did it my way."
"Tôi làm theo cách của mình"
I just wanna live while I'm alive
Tôi chỉ muốn sống trong khi tôi còn tồn tại
It's my life
Đó là cuộc đời tôi

This is for the ones who stood their ground
Đây là cho những người giữ vững đôi chân mình
For Tommy and Gina who never backed down
Cho Tommy và Gina những người không bao giờ lùi bước
Tomorrow's getting harder, make no mistake
Ngày mai sẽ khó nhằn hơn, đừng phạm sai lầm đấy
Luck ain't even lucky
May mắn thậm chí không phải là may
Got to make your own breaks
Hãy tạo nên kỳ tích của bản thân mình

It's my life
Đó là cuộc đời tôi
It's now or never
Bây giờ hoặc không bao giờ
I ain't gonna live forever
Tôi sẽ không sống mãi
I just want to live while I'm alive
Tôi chỉ muốn sống trong khi tôi còn tồn tại
(It's my life)
(Đó là cuộc đời tôi)
My heart is like an open highway
Trái tim tôi giống như con đường cao tốc rộng mở
Like Frankie said,
Như Frankie đã nói
"I did it my way."
"Tôi làm theo cách của mình"
I just wanna live while I'm alive
Tôi chỉ muốn sống trong khi tôi còn tồn tại
'Cause it's my life
Vì đó là cuộc đời tôi

Better stand tall when they're calling you out
Tốt hơn hãy đứng thẳng khi họ đang chỉ trích bạn
Don't bend, don't break, baby, don't back down
Đừng cúi mình, đừng nhụt chí, đừng lùi bước

It's my life
Đó là cuộc đời tôi
It's now or never
Bây giờ hoặc không bao giờ
I ain't gonna live forever
Tôi sẽ không sống mãi
I just want to live while I'm alive
Tôi chỉ muốn sống trong khi tôi còn  tồn tại
(It's my life)
(Đó là cuộc đời tôi)
My heart is like an open highway
Trái tim tôi giống như con đường cao tốc rộng mở
Like Frankie said,
Như Frankie đã nói,
"I did it my way."
"Tôi làm theo cách của mình"
I just wanna live while I'm alive
Tôi chỉ muốn sống trong khi tôi còn tồn tại

It's my life
Đó là cuộc đời tôi
It's now or never
Bây giờ hoặc không bao giờ
I ain't gonna live forever
Tôi sẽ không sống mãi
I just want to live while I'm alive
Tôi chỉ muốn sống trong khi tôi còn tồn tại
(It's my life)
(Đó là cuộc đời tôi)
My heart is like an open highway
Trái tim tôi giống như con đường cao tốc rộng mở
Like Frankie said,
Như Frankie đã nói,
"I did it my way."
"Tôi làm theo cách của mình"
I just wanna live while I'm alive
Tôi chỉ muốn sống trong khi tôi còn tồn tại
'Cause it's my life!
Vì đó là cuộc đời tôi

1 comment:

Powered by Blogger.