Header Ads

Cách sử dụng no more và not any more

No more và not any more là hai cụm từ đồng nghĩa, trong đó no more mang hàm ý trang trọng hơn not any more. Trong câu, chúng có thể được dùng như là từ hạn định hay trạng từ. 


1. Dùng như từ hạn định


Nghĩa là hết rồi, không có thêm nữa

Ví dụ 1:
  • The restaurant will hire no more staffs.
  • The restaurant won't hire any more staffs.
→ Hai câu trên đều mang nghĩa là "nhà hàng sẽ không thuê thêm nhân viên nữa". Tuy nhiên, câu với no more mang hàm ý trang trọng hơn.

Ví dụ 2:
  • The government decided to build no more roads. 
  • The goverment decided not to build any more roads.
→ Hai câu trên đều mang nghĩa là "chính phủ đã quyết định không xây thêm con đường nào nữa". Tuy nhiên, câu với no more mang hàm ý trang trọng hơn.


2. Dùng như trạng từ


Nghĩa là dừng lại một hành động nào đó, không còn nữa

Ví dụ 1:
  • After her parents' death, she has smiled no more.
  • After her parents' death, she hasn't smiled any more.
→ Hai câu trên đều mang nghĩa là "sau cái chết của cha mẹ, cô ấy không còn cười nữa". Tuy nhiên, câu với no more mang hàm ý trang trọng hơn.

Ví dụ 2:
  • She is ugly no more. 
  • She isn't ugly any more.
→ Hai câu trên đều mang nghĩa là "cô ấy không còn xấu xí nữa". Tuy nhiên, câu với no more mang hàm ý trang trọng hơn.

No comments

Powered by Blogger.