Header Ads

Phân biệt matter, problem, issue và trouble

Bốn từ matter, problem, issue và trouble có nghĩa khá tương đồng nhau, đều chỉ đến hoàn cảnh hay chủ đề khó khăn, rắc rối. Vậy đâu là sự khác biệt giữa những từ này, khi nào thì sử dụng từ này còn khi nào thì sử dụng từ kia?


1. Matter

Matter có nhiều nghĩa như vật chất, sự kiện hay là hoàn cảnh. Khi sử dụng matter nói về những khó khăn, trở ngại, ta sẽ đặt mạo từ the phía trước.

Ví dụ:

  • What's the matter? (Có chuyện gì vậy?)
  • There are something the matter with her hand. (Có vấn đề với tay cô ấy.)

2. Problem

Đây là danh từ có thể đếm được. Problem nghĩa là sự khó khăn cần phải vượt qua hay là câu hỏi cần được giải quyết.

Ví dụ:

  • Tell me if you have any problems. (Nói tôi biết nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì.)
  • She's finding the answer to this problem. (Cô ấy đang tìm câu trả lời cho vấn đề này.)

3. Issue

Đây là danh từ đếm được. Issue mang hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là chủ đề của cuộc thảo luận hay cuộc tranh cãi.

Ví dụ:

  • They discussed some important social issues. (Họ đã thảo luận vài vấn đề xã hội quan trọng.)
  • Environmental scientists spoke on the issue of greenhouse gas. (Những nhà khoa học môi trường đã nói về vấn đề khí nhà kín.)
Nghĩa còn lại của issue giống với problem.

Ví dụ

  • All technical issues need to be resolved right now. (Những vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết ngay bây giờ.)
  • She has a serious issue. (Cô ấy gặp một vấn đề nghiêm trọng.)

4. Trouble

Trouble nghĩa giống với problem, chỉ khác nó là danh từ không đếm được. Vì vậy chúng ta không bao giờ đặt a, an đằng trước hay thêm số nhiều cho trouble

Ví dụ:

  • She had some trouble on the way home. (Cô ấy gặp vài rắc rối trên đường về nhà.)
  • John is in trouble with the client. (John có rắc rối với khách hàng.)

No comments

Powered by Blogger.