Header Ads

Từ vựng tiếng Anh chủ đề côn trùngDanh sách từ vựng chủ đề côn trùng

 • Ant /ænt/ : con kiến
 • Bee /biː/ : con ong
 • Dragonfly /ˈdræɡənflaɪ/ : con chuồn chuồn
 • Earthworm /ˈɜːrθwɜːrm/: con giun đất
 • Grasshopper /ˈɡrɑːshɒpər/: con châu chấu, con cào cào
 • Fly /flaɪ/: con ruồi
 • Ladybird /ˈleɪdibɜːrd/: con bọ rùa
 • Praying mantis /ˌpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: con bọ ngựa
 • Butterfly /ˈbʌtərflaɪ/: con bươm bướm
 • Centipede /ˈsentɪpiːd/: con rết
 • Beetle /ˈbiːtl/: con bọ cánh cứng
 • Mosquito /məˈskiːtəʊ/: con muỗi
 • Flea /fliː/: con bọ chét
 • Termite /ˈtɜːrmaɪt/: con mối
 • Cockroach /ˈkɑːkrəʊtʃ/: con gián
 • Cicada /sɪˈkeɪdə/: con ve sầu
 • Caterpillar /ˈkætərpɪlər/: con sâu bướm
 • Cricket /ˈkrɪkɪt/: con dế
 • Scorpion /ˈskɔːrpiən/: con bọ cạp
 • Spider /ˈspaɪdər/: con nhện

No comments

Powered by Blogger.